top of page

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1–3 MARCA

ZAKOPANE 2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie promocyjnej pod nazwą „Zjazd Rynku Reklamy 2024” organizowanej w dniach 1 – 3 marca 2024 r., przez Mediasplit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z „Programem Zjazdu Rynku Reklamy 2024”, dostępnym na stronie www.zjazdrynkureklamy.pl

 2. „Zjazd Rynku Reklamy” rozumiany jest jako impreza sportowa oparta o zawody w narciarstwie i snowboardzie kobiet oraz mężczyzn.

 3. Zawody narciarsko–snowboardowe polegają na pokonaniu przygotowanej trasy z wyznaczonym slalomem, na stokach narciarskich wyznaczonych przez organizatora.

 4. Podczas zawodów obowiązują̨ zasady i przepisy opisane w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminy poszczególnych stoków narciarskich.

 5. Organizator na czas trwania zawodów sportowych podczas Zjazdu Rynku Reklamy, wyodrębnia wyznaczone do tego celu miejsce na poszczególnych stokach narciarskich.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2023 r. aż do momentu zakończenia Zjazdu Rynku Reklamy 2024 tj. 03.03.2024 r.

 7. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez uczestników postanowień́ niniejszego Regulaminu.

 8. Organizator zapewnia w czasie Zjazdu Rynku Reklamy 2024 pierwszą pomoc medyczną za pośrednictwem ratownika medycznego, wynajętego od właścicieli stoków narciarskich.

 9. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych na wyznaczonych pierwotnie stokach, organizator zastrzega sobie możliwość realizacji Zjazdu Rynku Reklamy 2024 w innej lokalizacji.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn siły wyższej. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza akredytacji na wydarzenie, które z przyczyn niezależnych od Organizatora zostało odwołane lub odbyło się jedynie w części.

II. Uczestnictwo w Zjeździe Rynku Reklamy 2024

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku organizator Zjazdu Rynku Reklamy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestników, organizator ma prawo przetwarzać w celach promocyjno- marketingowych, dokumentacyjnych, w celach komunikacji między uczestnikami a organizatorem Zjazdu oraz w celach niezbędnych do zakwaterowania uczestnika w hotelu.

 2. Uczestnicy biorący udział w Zjeździe Rynku Reklamy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w zakresie określonym w punkcie III-1.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych i promocyjno–marketingowych.

 4. Udział w Zjeździe Rynku Reklamy oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie oraz na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń́ terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań́ dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez organizatora wyłącznie w celu organizacji i promocji wydarzenia jakim jest Zjazd Rynku Reklamy. Uczestnicy akceptują postanowienie niniejszego Regulaminu, że w przypadku użycia ich wizerunku nie przysługują̨ im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawa do wynagrodzenia.

REGULAMIN ZJAZDU RYNKU REKLAMY 2024

III. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika

 1. Uczestnictwo w Zjeździe Rynku Reklamy jest dobrowolne i zależy wyłącznie od osoby decydującej się̨ na wzięcie w nim udziału.

 2. Uczestnictwo w Zjeździe Rynku Reklamy jest możliwe po zakupie akredytacji, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.zjazdrynkureklamy.pl  

 3. Jednoosobowy nocleg w pokoju jest możliwy tylko przy zakupie podwójnej akredytacji.

 4. Zakup jednej akredytacji oznacza zakup noclegu w pokoju dwu lub trzyosobowym.

 5. Potwierdzenie rezerwacji na uczestnictwo w wydarzeniu następuje dopiero po opłaceniu faktury przez zamawiającego.

 6. Zakupiona akredytacja nie podlega zwrotowi, może być zaś przekazana na rzecz osoby trzeciej - wyznaczonej przez zakupującego.

 7. Liczba miejsc na Zjazd Rynku Reklamy jest ograniczona.

 8. Każdy uczestnik w dniu startu wydarzenia otrzymuje akredytację w formie opaski na rękę, która uprawnia go do korzystania z atrakcji związanych z wydarzeniem.

 9. Zniszczenie opaski potwierdzającej zakup akredytacji wymaga bezpośredniego zgłoszenia się uczestnika do organizatora w celu wydania nowej opaski (akredytacji). Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia zniszczonej opaski organizatorowi.

 10. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu oświadcza, że posiada unijny certyfikat COVID.

 11. Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na teren Wydarzenia do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.

 12. Organizator zaleca, aby Uczestnik, u którego w ciągu 10 dni od udziału w Wydarzeniu wystąpią objawy zakażenia COVID-19, poinformował o tym fakcie właściwą miejscowo służbę sanitarną i epidemiologiczną.

IV. Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych

 1. Zawodnik biorący udział w zawodach powinien mieć na sobie ubranie sportowe wybrane we własnym zakresie.

 2. Każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i powinien posiadać dokument tożsamości.

 3. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu wnoszenia i posiadania:

  • napojów alkoholowych,

  • narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy,

  • broni,

  • materiałów wybuchowych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów pirotechnicznych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

  • Uczestnicy biorący udział w zawodach sportowych nie mogą być pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

  • Każdy uczestnik wydarzenia musi przestrzegać regulaminów obowiązujących w danych lokalizacjach (stoki narciarskie, hotel) w których organizowane jest wydarzenie.

 4. Zabronione jest przebywanie na terenie imprezy oraz jazda na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Osoba zarządzająca terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

 5. Od Uczestnika biorącego udział w zawodach sportowych wymaga się̨ sportowego zachowania oraz rywalizacji w imię̨ zasady fair play.

 6. Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej za udział w zawodach, którą uczestnik zobowiązany jest podpisać podczas rejestracji uczestników.

 7. Zawodnicy startują w zawodach w kategoriach: narty kobiety, narty mężczyźni, snowboard kobiety, snowboard mężczyżni, kategoria mistrzowska narty, kategoria mistrzowska snowboard. Do kategorii mistrzowskich, po zgłoszeniu do startu, zapisani zostają zawodnicy, którzy w poprzednich edycjach Zjazdu Rynku Reklamy zajmowali miejsca 1-3 w slalomie (wpisu do kategorii mistrzowskiej automatycznie dokonuje organizator) lub dobrowolnie wyrażą chęć startu w kategorii mistrzowskiej. 

 8. Zawodnicy otrzymują numer startowy w biurze zawodów wyznaczonym przez organizatora.

 9. Każdy uczestnik wpisywany jest na listę̨ zawodników, a swoje uczestnictwo w zawodach podkreśla własnoręcznym podpisem, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Zjazdu Rynku Reklamy 2024.

 10. Uczestnicy biorą udział w Zjeździe Rynku Reklamy 2024 na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi winy w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu.

 11. Brak opłaty startowej.

 12. Prawo interpretacji i zmiany niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy zawodów sportowych w dowolnym czasie.

 14. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich poza wyznaczonymi miejscami przez organizatora odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 15. Korzystanie z wyciągów obowiązuje wg Regulaminu stoku wyznaczonego przez organizatora.

 16. Reguły zachowania się na stoku obowiązują wg Regulaminu stoku wyznaczonego przez organizatora.

 17. Zgłoszenia do zawodów sportowych przyjmowane są przez organizatora do dnia 29.02.2024 r. drogą mailową na adres kontakt@mediasplit.pl

 1. Motyw przewodni Zjazdu Kreatywnego ustalają indywidualnie drużyny biorące udział w Zjeździe Kreatywnym.

 2. Aspekt kreatywny zjazdów poszczególnych drużyn powinien nawiązywać do działalności firmy, którą drużyna reprezentuje.

 3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone do udziału w zawodach.

 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zjazdu i w pełni odpowiadają̨ za ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim.

 5. Drużyny, mogą przygotować swoje własne pojazdy z zastrzeżeniem poniższych warunków:

  • Do uczestnictwa w konkursie będą̨ dopuszczone dowolne pojazdy nieposiadające silnika. Waga pojazdu nie może przekraczać 100 kg.
   Zabrania się̨ umieszczania na pojazdach lub innych transparentach treści mogących być odebrane jako obraźliwe lub dyskryminujące.

  • Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników, widzów bądź środowiska naturalnego nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

 6. Zgłoszenia do udziału w Zjeździe Kreatywnym uczestnicy przesyłają na adres mailowy kontakt@mediasplit.pl do dnia 29.02.2024.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia drużyny do udziału w konkursie w dniu wydarzenia, ale nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

 8. Poszczególne zjazdy oraz występy drużyn będą oceniane przez Komisję Sędziowską,̨ która będzie przyznawać punkty od 1 do 10, oceniając pomysł i styl zjazdu.

 9. Skład Komisji Sędziowskiej zostanie przedstawiony uczestnikom najpóźniej w dniu wydarzenia.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu przyznawania punktów.

 11. Udział w Zjeździe Kreatywnym jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 12. Udział w Zjeździe Kreatywnym jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 13. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

 14. Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo do publikowania zdjęć wykonanych podczas konkursu, w tym zdjęć osób.

 15. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Mediasplit sp. z o.o.; celem zbierania danych jest organizacja konkursu; podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie, zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim; zebrane dane będą̨ przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania. 

V. Zasady uczestnictwa w Zjeździe Kreatywnym 2024

VI. Zasady obowiązujące podczas imprez wieczornych

 1. Prawo wstępu na wieczorną imprezę mają tylko uczestnicy Zjazdu Rynku Reklamy na podstawie opaski poświadczającej akredytację Zjazdu Rynku Reklamy oraz przedstawiciele mediów posiadający akredytację na Zjazd Rynku Reklamy 2024.

 2. Na imprezy wieczorne organizowane przez organizatora wstępu nie mają:

  • Osoby nieposiadające opaski akredytacyjnej na Zjazd Rynku Reklamy lub nie będące na liście uczestników.

  • Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

  • Osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

 3. Zasady bezpieczeństwa:

  • Uczestnicy imprez wieczornych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  • Uczestnicy imprez wieczornych masowych są zobowiązani zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

  • Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

  • Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów.

  • Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.

  • Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

  • W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy zostaną one odebrane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

 4. Ponadto zakazuje się:

  • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez.

  • Rzucania wszelkimi przedmiotami.

  • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

 5. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego Regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

 6. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

 7. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

VII. Polityka Rabatowa

 1. Koszt pojedynczej akredytacji z noclegiem wynosi 1850 złotych netto.

 2. Koszt pojedynczej akredytacji z noclegiem we własnym zakresie wynosi 1200 złotych netto. 

 3. Przy zakupie od 10 do 20 akredytacji przysługuje 5% rabatu.

 4. Przy zakupie od 20 do 30 akredytacji przysługuje 10% rabatu.

 5. Przy zakupie powyżej 30 akredytacji rabaty są ustalane indywidualnie przez organizatora.

 6. Członkom SAR – Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej oraz IAA Polska przysługuje dodatkowe 5% rabatu niezależnie od ilości zakupionych akredytacji.

 7. W przypadku przynależności do obu organizacji (SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej oraz IAA Polska), rabat się nie kumuluje, pozostając tym samym na poziomie 5%.

bottom of page